Obchodné podmienky (“Podmienky”)

Posledná aktualizácia: 23.január 2016

Prečítajte si, prosím, tieto Obchodné podmienky (ďalej aj ako “Podmienky”, “Podmienky používania”) dôkladne pri prvej návšteve a použití webstránky https://sk.intelligentlabs.org (ďalej aj ako “Služba”), poskytovanej spoločnosťou Rad One LTD (ďalej aj ako “my”, “nás”, “nám” alebo “naše”).

Váš prístup a používanie Služby je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré majú prístup k Službe alebo ju používajú.

Prístupom alebo použitím Služby súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto Podmienky. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou Podmienok, pravdepodobne nebudete mať prístup k Službe.

Nákupy

Odporúčame vám oboznámiť sa s vašimi právami uvedenými v Zákone o predaji tovaru z roku 1979, Zákone o nekalých zmluvných podmienkach z roku 1977 a Nariadeniach o nekalých podmienkach v predpisoch o spotrebiteľských zmluvách z roku 1999.

Ak si chcete zakúpiť akýkoľvek produkt alebo službu dostupnú prostredníctvom Služby (ďalej len „Nákup“), môže sa od vás požadovať, aby ste poskytli určité informácie týkajúce sa vášho Nákupu vrátane a okrem iného: ​​čísla vašej kreditnej karty, dátumu expirácie platnosti vašej kreditnej karty, vašej fakturačnej adresy a informácie o dodaní.

Prehlasujete a garantujete, že: (i) máte zákonné právo používať akékoľvek kreditnú kartu či karty alebo iné spôsoby platby v súvislosti s akýmkoľvek Nákupom; a že (ii) informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé, správne a úplné. Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Rad One LTD nezodpovedá za žiadne straty ani škody, ktoré vzniknú v dôsledku poskytnutia nepravdivých alebo nepresných informácií.

Poskytnutím týchto informácií nám dávate právo poskytovať konkrétne informácie tretím stranám za účelom uľahčenia kompletizácie Nákupov.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z určitých dôvodov vrátane, ale nielen: dostupnosti produktu alebo služby, chýb v popise alebo cene produktu alebo služby, chýb vo vašej objednávke alebo z iných dôvodov. Výslovne súhlasíte s tým, že spoločnosť Rad One LTD nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vzniknuté v dôsledku takéhoto odmietnutia alebo zrušenia.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť objednávku v prípade podozrenia z podvodu alebo neoprávnenej či nezákonnej transakcie.

Na všetky výrobky poskytujeme záruku vrátenia peňazí po dobu jedného kalendárneho roka (30 dní). Kontaktujte nás na adrese support@intelligentlabs.org a uveďte vaše ID objednávky pre získanie ďalších informácií.

Ponúkame 3 možnosti doručenia:

  • Prioritné (1-2 dni)
  • Štandardné (5-7 dní)
  • Expresné (2-5 dní)

Vrátenie peňazí

Ak nie ste so svojím nákupom 100% spokojní, môžete produkt vrátiť a získať plnú sumu späť alebo vymeniť produkt za iný (podobný alebo odlišný).

Produkt môžete vrátiť až do 30 dní od dátumu, kedy ste ho zakúpili.

Ak máte záujem o vrátenie platby, kontaktujte nás na adrese support@intelligentlabs.org.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme našu ponuku produktov a služieb v rámci Služby. Produkty alebo služby dostupné v našej Službe môžu byť nesprávne nacenené, nepresne popísané alebo uvádzať nesprávnu dostupnosť, takisto sa môžu vyskytnúť určité oneskorenia pri aktualizácii informácií o Službe a pri inzercii na iných webových stránkach. Výslovne súhlasíte s tým, že žiadna takáto ponuka produktu alebo služby nepredstavuje ponuku zo zákona, ktorá by mohla mať právne následky.

Nemôžeme a nezaručujeme presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo iné informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Oddiel „Dostupnosť, chyby a nepresnosti“ sa nevzťahuje na existujúce zákonné práva.

Súťaže, lotérie a akcie

Akékoľvek súťaže, lotérie alebo iné propagačné akcie (ďalej len „Propagačné akcie“) sprístupnené prostredníctvom Služby sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú stanovené separátne od týchto Zmluvných podmienok. Ak sa zúčastňujete na akýchkoľvek Propagačných akciách, prečítajte si príslušné pravidlá a naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá Propagačnej akcie v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami, platia pravidlá Propagačnej akcie. Podmienky akýchkoľvek iných Propagačných akcií sú nezávislé od tejto zmluvy.

Účty

Ak si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť vždy presné, úplné a aktuálne informácie. Ak tak neurobíte, znamená to porušenie Podmienok, ktoré môže mať za následok okamžité ukončenie vášho účtu v našej Službe.

Zodpovedáte za ochranu hesla, ktoré používate na prístup k Službe a za všetky činnosti alebo aktivity vykonané s vaším heslom, či už je vaše heslo v našej Službe alebo v službe tretách strán.

Súhlasíte s tým, že vaše heslo nesprístupníte žiadnej tretej strane. Ak sa dozviete o akomkoľvek porušení zabezpečenia alebo neoprávnenom použití vášho účtu, máte povinnosť nás o tomto fakte okamžite informovať.

Ako užívateľské meno nesmiete používať meno inej osoby alebo subjektu, ktoré nie je v súlade so zákonom dostupné na použitie; meno alebo ochrannú známku, ktorá podlieha akýmkoľvek iným právam inej osoby alebo subjektu ako ste vy bez oprávnenia alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne. Výslovne súhlasíte s tým, že nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku nepravdivých vyhlásení, ktoré v tejto súvislosti vykonáte.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah, funkcie a funkčnosť sú a zostanú výhradným vlastníctvom spoločnosti Rad One LTD a jej licenčných poskytovateľov. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a inými zákonmi Spojeného kráľovstva a zahraničných krajín. Naše ochranné známky a obchodné balenia sa nesmú používať v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Rad One LTD.

Odkazy na iné webové stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré spoločnosť Rad One LTD nevlastní ani nekontroluje.

Rad One LTD nekontroluje a nepreberá zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov ani praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Rad One LTD nenesie zodpovednosť – ani priamo, ani nepriamo – za škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú alebo spôsobenú v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete spoločnosť Rad One LTD, jej držiteľov a poskytovateľov licencie, jej zamestnancov, dodávateľov, agentov, úradníkov a riaditeľov obhajovať a súčasne poskytnete náhradu škody a zbavíte zodpovednosti pre a proti akýmkoľvek nárokom, škodám, povinnostiam, stratám, záväzkom, nákladom alebo dlhom a výdavkom (vrátane, ale nie výhradne len poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú a/alebo vznikli z dôvodu a) vášho používania a prístupu k Službe vami alebo akoukoľvek osobou, ktorá používa váš účet a heslo, alebo b) porušením týchto Podmienok.

Obmedzenie zodpovednosti

Rad One LTD ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nesmú v žiadnom prípade zodpovedať za akékoľvek nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo represívne škody, vrátane a okrem iného – straty zisku, dát, úžitku, priazne alebo inej nehmotnej straty, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu k Službe alebo jej použitiu alebo nemožnosti prístupu k Službe; (Ii) akéhokoľvek konania alebo obsahu akejkoľvek tretej strany v našej Službe; (Iii) kompletného obsahu získaného zo Služby; a (iv) neoprávneného prístupu, použitia alebo zmeny vašich transakcií alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, na základe faktu, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takejto škody a dokonca aj keď sa zistí, že náprava uvedená v tomto dokumente zlyhala vo svojom základnom účele.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Službu používate na vaše výhradné riziko. Služba sa poskytuje na základe princípov “PODĽA REÁLNEHO STAVU” a “PODĽA DOSTUPNOSTI”. Služba sa poskytuje bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nielen, predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania alebo priebehu plnenia.

Rad One LTD, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) služba bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) všetky chyby alebo defekty budú opravené; c) Služba neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé komponenty alebo d) výsledky používania Služby budú spĺňať vaše požiadavky.

Vylúčenie

Bez obmedzenia všeobecnosti vyššie uvedeného a bez ohľadu na akékoľvek ďalšie ustanovenie týchto podmienok nebude spoločnosť Rad One LTD za žiadnych okolností zodpovedná za akúkoľvek nepriamu, náhodnú, následnú, osobitnú, represívnu alebo exemplárnu stratu alebo škodu vzniknutú v dôsledku aktiviít alebo činností, ktoré sa týkajú alebo súvisia s vaším používaním Služby, týmito Podmienkami, predmetom týchto Podmienok, ukončením týchto Podmienok alebo iných aspektov, vrátane, ale nie výlučne, zranenia, straty údajov, straty podnikania, straty trhov, straty úspor, straty príjmu, straty zisku, použitia, výroby, povesti alebo goodwillu, predpokladaného alebo inak určeného, alebo ekonomickej straty, v rámci akejkoľvek definovanej teórie zodpovednosti (či už stanovenej v zmluve, dokumente, striktnej zodpovednosti alebo inej teórii alebo práve alebo vlastníctve), bez ohľadu na nedbanlivosť alebo inú vinu alebo priestupok (vrátane, okrem iného, ​​hrubej nedbanlivosti a zásadného porušenia pravidiel) spoločnosťou Rad One LTD alebo akoukoľvek osobou, za ktorú je spoločnosť Rad One LTD zodpovedná, a to aj v prípade, ak bola spoločnosť Rad One LTD informovaná o možnosti o vzniku takejto straty alebo poškodenia vopred.

Rozhodovacie právo

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu bez ohľadu na ustanovenia o kolíznych normách a zákonoch.

Naše nevymáhanie ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia podľa týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv. Ak súd rozhodne, že niektoré z ustanovení týchto Podmienok je neplatné alebo nevynútiteľné, zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami o našej Službe a nahrádzajú alebo predchádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré môžeme mať vzájomne uzavreté v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť. Ak sa revízia týka určitých materiálov, pokúsime sa oznámiť tento fakt najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, sa určí podľa nášho vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo využívaní našej Služby aj po nadobudnutí účinnosti týchto doplnení alebo modifikácií súhlasíte s tým, že budete viazaní novými, revidovanými podmienkami. Ak s novými podmienkami nesúhlasíte, musíte službu prestať okamžite používať.

Zásada ochrany osobných údajov a zásada používania súborov “cookies”

Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookies. Súhlasíte s tým, že tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto podmienok. Predtým, ako začnete Službu používať, musíte si prečítať naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookies.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky k týmto Podmienkam, kontaktujte nás.

Získajte zľavu 15% na Vašu prvú objednávku

Zadajte vašu emailovú adresu pre získanie 15% zľavy.