Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: Máj 2018

Rad One LTD (ďalej aj ako “my”, “naše” alebo “nás”) prevádzkuje webstránku https://sk.intelligentlabs.org (ďalej ako “Služba”).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zberu, používania a zverejňovania osobných údajov pri využívaní našej Služby v súlade so  Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov z mája 2018 (ďalej aj ako “GDPR”).

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať so žiadnou inou treťou stranou, výnimkou sú len prípady popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie našej Služby. Využívaním Služby súhlasíte so zberom informácií podľa týchto Zásad. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách stanovené inak, používané termíny a podmienky sú totožné v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, ako aj vo Všeobecných podmienkach, dostupných na adrese

Domovská stránka

Zber informácií a ich využitie

Pri používaní našej Služby vás môžeme požiadať o poskytnutie špecifických osobných údajov, ktoré môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali. Osobné identifikačné informácie môžu obsahovať, ale nemusia sa výlučne týkať, vašej emailovej adresy, mena a priezviska, telefónneho čísla, poštovej adresy (ďalej aj ako „Osobné informácie“).

Vaše informácie sa v našich systémoch udržiavajú a uchovávajú odo dňa vašej poslednej transakcie vykonanej prostredníctvom našich Služieb. Tým nie sú dotknuté vaše ostatné práva (fyzická osoba).

Údaje protokolu

Môžeme takisto zbierať informácie, ktoré odosiela váš internetový prehliadač, keď navštívite našu Službu (ďalej aj ako „Údaje protokolu“). Tieto údaje protokolu môžu obsahovať informácie ako napríklad adresu internetového protokolu vášho počítača („IP adresa“), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum návštevy, čas strávený na konkrétnych stránkach a iné štatistické údaje.

Môžeme využívať aj služby tretích strán, ako napr. Google Analytics, ktoré zbierajú, monitorujú a analyzujú tento typ informácií s cieľom zvýšiť funkcionalitu našej Služby. Tieto tretie strany – poskytovatelia služieb – majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré identifikujú, ako nakladajú s týmito informáciami.

Súbory Cookies

Cookies sú súbory s malým objemom dát, ktoré môžu obsahovať anonymné unikátne identifikátory. Súbory cookies sú odosielané do vášho prehliadača z webstránky a ukladajú sa na hard disk vo vašom počítači.

Používame súbory “cookies” s cieľom zbierať informácie. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol akýkoľvek cookie súbor alebo vám oznámil, že ste práve obdržali cookie súbor. Ak si aj napriek tomu neželáte prijímať súbory cookies, pravdepodobne nebudete môcť využívať niektoré časti našej Služby.

Behavioral Remarketing (Služby cielenej reklamy)

Rad One LTD využíva služby remarketingu (cielenej reklamy) na inzerciu na webových stránkach tretích strán po tom, ako ste navštívili našu Službu. My a naši predajcovia či zástupcovia tretích strán používame súbory cookies na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej Služby.

  • Služba Google Adwords je poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Z Google Analytics sa môžete odhlásiť pre zobrazovanie grafickej reklamy (Display Advertising) a prispôsobiť si zobrazenie reklám návštevou stránky nastavení (Google Ads Settings). Google takisto odporúča inštaláciu Google Analytics Opt-out Browser Add-on do vášho internetového prehliadača. Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť tomu, aby sa ich osobné údaje zbierali a využili v rámci Google Analytics. Pre viac informácií na ochranu osobných údajov spoločnosti Google, navštívte webovú stránku Google Privacy & Terms

Poskytovatelia služieb

Môžeme zamestnávať spoločnosti tretích osôb a jednotlivcov, aby nám pomáhali s realizáciou našej Služby, pri poskytovaní tejto Služby v našom mene, poskytovali služby súvisiace s našou Službou alebo nám asistovali pri analýze toho, ako je naša Služba používaná.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba s cieľom vykonávať tieto činnosti v našom mene a sú povinné nezneužívať tieto informácie, ani ich inak využívať na iné účely.

Komunikácia a kontakt

Môžeme využívať vaše osobné údaje na zasielanie informačných newsletterov, marketingové alebo reklamné materiály a ostatné informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z odberu týchto informácií (všetkých alebo len niektorých) tým, že kliknete na odkaz, ktorý vás odhlási z odberu, prípadne nasledovaním postupu, ktorý sa nachádza na konci každého emailu, ktorý vám pošleme.

Dodržiavanie zákonov

Vaše osobné údaje zverejníme, ak to bude od nás vyžadované zo zákona alebo v súlade s príkazom súdu alebo príslušnej inštancie, prípadne ak veríme že tento krok je potrebný k dosiahnutiu súladu s právnym systémom a primeranými požiadavkami na vymáhanie práva alebo ochranu bezpečnosti či integrity našej Služby.

Obchodné transakcie

Ak sa spoločnosť Rad One LTD zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja aktív, vaše osobné údaje môžu byť prenesené. V prípade, že vaše osobné informácie by mali byť prenesené a stať sa predmetom odlišných Zásad ochrany osobných údajov, poskytneme vám o tom informáciu vopred. V prípade takéhoto presunu informácií, vaše práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 nebudú dotknuté.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, ale prosím, majte na pamäti, že žiadna metóda prenosu dát cez Internet alebo elektronického ukladania dát nie je 100% bezpečná. Aj keď sa snažíme používať komerčne akceptovateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme garantovať absolútnu bezpečnosť. Preto neposkytujeme žiadne záruky na ochranu vašich osobných údajov, okrem faktu, že sa budeme vždy snažiť konať podľa príslušnej legislatívy Spojeného kráľovstva a Európskej únie.

Medzinárodný prenos

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenesené a uchovávané do počítačov mimo vášho okresu, kraja, krajiny alebo iného vládneho zriadenia, kde sa zákony na ochranu osobných údajov môžu líšiť od tých, ktoré sú platné vo vašej jurisdikcii.

Ak sa nachádzate mimo oblasti Spojeného kráľovstva a rozhodnete sa nám poskytnúť informácie, berte na vedomie, že my tieto informácie, vrátane vašich osobných údajov, prenášame do Spojeného kráľovstva a tam ich aj spracúvame.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nasledovaný odoslaním týchto informácií, predstavuje váš súhlas tohto prenosu.

V prípade sporu, ktorý prípadne nastane v súvislosti s týmto medzinárodným prenosom dát, súhlasíte, že v tejto veci budú mať výlučnú jurisdikciu súdy Anglicka a Walesu.

Vaše individuálne práva

– Vaše právo na informácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou procesu, v ktorom máte právo na informácie. Ak zhromažďujeme informácie od tretích strán, ktoré ste poskytli, uchovávame tieto informácie v primeranej lehote, najneskôr však do jedného kalendárneho mesiaca.

-Vaše právo na prístup k informáciám

Máte právo získať informácie o tom, ako spracovávame vaše údaje a informácie. Máte tiež právo na prístup k svojim osobným údajom a na overenie zákonnosti spracovania.

Akákoľvek žiadosť o informácie je bezplatná, ak tieto informácie požadujete však v nadmernej miere, môžeme vám účtovať primeraný poplatok. Môžeme tiež účtovať poplatky, ak sa budete dopytovať na rovnaké informácie viackrát.

Zabezpečíme, aby sa akákoľvek žiadosť o informácie dotknutej osoby vybavila do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

V rámci tohto procesu budeme musieť pomocou primeraných prostriedkov overiť vašu totožnosť. Spravidla ide o list alebo elektronicky vo forme e-mailu.

-Vaše právo na opravu informácií

Máte právo na opravu alebo doplnenie akýchkoľvek nepresných informácií, ak sú neúplné alebo chybné. Môže sa to vykonať ústne alebo písomne.

Opravíme všetky údaje, ktoré o vás máme, do jedného mesiaca od oznámenia. Vaše právo na opravu informácií vo forme žiadosti nebudeme spoplatňovať ani opravovať, pokiaľ nebudete žiadať o tieto zmeny veľmi často.

Možno budeme musieť overiť vašu totožnosť, aby sme mohli vykonať požadované zmeny.

Ak sme tieto informácie poskytli aj iným stranám, budeme kontaktovať každú z týchto strán samostatne, aby sa aktualizovali všetky záznamy o vašich údajoch.

-Vaše právo na vymazanie informácií

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Toto právo je známe aj ako „právo na zabudnutie informácií o osobných údajoch užívateľa“. Takáto žiadosť sa môže podať písomne.

Na akúkoľvek žiadosť odpovieme do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti.

Za vymazanie vašich údajov nebudeme účtovať poplatok. Budeme tiež musieť overiť vašu totožnosť ako dotknutej osoby, ktorá uplatňuje právo na zabudnutie informácií o osobných údajoch.

-Vaše právo obmedziť spracovanie osobných údajov

Máte právo požiadať, aby sme vaše osobné údaje obmedzili alebo prestali používať úplne. Môžeme pokračovať v ukladaní informácií, ale prestaneme ich používať.

Vaša žiadosť môže byť podaná písomne a bude zodpovedaná bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od dátumu podania žiadosti.

-Vaše právo na námietku

Máte právo namietať proti použitiu vašich osobných údajov. Ak si prajete, aby sme prestali používať vaše osobné údaje, urobíme tak bezodkladne.

-Vaše právo podať sťažnosť

Ak by ste radi podali sťažnosť týkajúcu sa použitia vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na Kanceláriu komisára pre spracovanie informácií prostredníctvom webovej stránky www.ico.org/concerns alebo napísať na adresu:

Kancelária komisára pre spracovanie informácií

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Cheshire

SK9 5AF

United Kingdom (Spojené kráľovstvo)

Odkazy na iné stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete priamo presmerovaní na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov platné pre každú stránku, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky iných webstránok či služieb, ktoré navštívite.

Ochrana súkromia detí

Naša Služba nie je určená mladistvým do veku 13 rokov („ďalej aj ako „Deti“).

Nezhromažďujeme vedome osobné identifikačné údaje detí mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a máte vedomosť, že vaše Deti nám poskytli Osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 13 rokov bez verifikácie alebo súhlasu rodiča, podnikneme kroky na odstránenie tejto informácie z našich serverov.

Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

Občas môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Oznámime vám akékoľvek zmeny predtým, ako uverejníme tieto aktualizované Zásady na našej stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady pre zistenie akýchkoľvek zmien. Zmeny, týkajúce sa týchto Zásad, sú účinné od momentu, keď ich zverejníme na tejto webovej stránke.

Ak vykonáme nejaké zmeny, týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, oznámime vám to zaslaním emailu na emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli alebo zverejníme viditeľnú informáciu na našej webovej stránke.

Jurisdikcia

Tieto Zásady sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu, bez ohľadu na konflikt či záujem právnych predpisov.

Kontaktujte nás

Ak máte nejaké otázky k Zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: support@intelligentlabs.org

Takisto nás môžete kontaktovať aj štandardnou poštovou zásielkou, naša oficiálna adresa je

32 Barnmead

Haywards Heath

England (Anglicko)

RH16 1UZ

United Kingdom (Spojené kráľovstvo)

Získajte zľavu 15% na Vašu prvú objednávku

Zadajte vašu emailovú adresu pre získanie 15% zľavy.